Integritet | Brizo – Snabb och hållbar logistik

SEKRETESSINFORMATION

1. INTRODUKTION

Med denna informationstext ("Sekretessinformation") avser Brizo AB ("Brizo"/"vi") att informera registrerade om hur vi behandlar deras personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR").

2. KONTROLLER

Brizo AB Företagsnummer: 559360 - 0082​

Address: Smedsbacksgatan 4, c/o Todorovic 115 39 Stockholm​

3. KATEGORIER AV PERSONLIGA SOM VI BEHANDLAR

Brizo behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och skyldigheter gentemot våra kunder.

När kunden lagrar produkter hos oss och använder våra leveranstjänster kommer vi att behandla personuppgifter relaterade till utsedd kontaktperson/er på ditt företag. Vi kommer att behandla följande personuppgifter:

4. SYFTEN OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Vi kommer att behandla personuppgifterna för att kunna fullgöra vårt avtal med kunden, och för följande deländamål:

– Att kommunicera med kunden via dig

Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse där Brizos berättigade intresse är att bedriva sin verksamhet, kommunicera med sin kund och uppfylla avtalet som ingåtts mellan Brizo och eventuell kund.

5. HUR LÄNGE LAGRINGAR OCH BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?

Vi kommer att behandla personuppgifterna endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Om du har utsetts till-/kontaktperson för vår kunds räkning kommer vi att behandla dina personuppgifter så länge som kunden använder våra tjänster eller så länge du är den utsedda kontaktpersonen, beroende på vilket som är kortast.

6. KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

För att vi ska kunna fullgöra våra överenskomna åtaganden på ett effektivt sätt kan vi komma att överföra dina personuppgifter för att behandlas av Brizos leverantörer, t ex leverantörer av IT-tjänster. Brizo har ingått databehandlande avtal (DPA) med alla leverantörer som uppfyller kraven i tillämplig dataskyddsförordning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen.

7. TREDJE LÄNDER

Brizo strävar alltid efter att behandla och lagra alla personuppgifter inom EU/EES. Men eftersom detta inte alltid är möjligt kommer Brizo alltid att säkerställa efterlevnad av tillämplig dataskyddsförordning avseende överföringar av personuppgifter till tredjeländer. Därmed. Brizo kommer endast att överföra personuppgifter till mottagare utanför EU/EES under förutsättning att:

8. RÄTTIGHETER

Enligt GDPR har du rätt att begära:

– Information från Brizo om hur vi behandlar personuppgifter, och begär tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig

Du har även rätt att framföra klagomål angående behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU. När du begär tillgång till dina personuppgifter, vänligen kontakta Brizo på vår e-postadress: support@brizo.se